Zasady organizacji konsultacji w SMS Chrobry GłogówWEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SMS CHROBRY GŁOGÓW

Cel procedury: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów
na terenie szkoły w czasie udziału w konsultacjach

Zakres procedury: Określenie zasad bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole
i sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19
na terenie placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:

 1. Dyrekcja.
 2. Nauczyciele.
 3. Uczniowie
 4. Pracownicy obsługi.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia

§ 1

Informacje wstępne

 1. Od 25 maja br. zostają  uruchomione konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej oraz tegorocznych maturzystów
 2. Od 1 czerwca br. zostają uruchomione konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 3. Procedury prowadzenia zajęć zostały opracowane w oparciu o wytyczne GIS w związku z pandemią koronawirusa.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 5. Zajęcia odbywają w formie konsultacji indywidualnych lub w grupach maksymalnie
  12 osobowych.
 6. Organ prowadzący ma prawo zawiesić działalność placówki w przypadku:

· podejrzenia lub stwierdzenia zachorowań na COVID-19 ucznia, rodzica, pracownika (w porozumieniu z Powiatowa Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną),

· w przypadku znaczących braków kadrowych.

§ 2

Organizacja konsultacji

 1. Na teren szkoły mają wstęp tylko uczniowie zarejestrowani na konsultację
  w wyznaczonych godzinach. Rodzice lub opiekunowie powinni czekać na uczniów poza budynkiem szkoły.
 2. Konsultacje nie są lekcjami i są prowadzone tylko dla uczniów, którzy wymagają pilnej pomocy w nauce. Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli nie ma takiej potrzeby, uczeń powinien pozostać w domu.
 3. W zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie zdrowi, w których otoczeniu nikt nie przebywa na kwarantannie.
 4. Konsultacje są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub w grupach liczących maksymalnie 12 osób.
 5. W celu udziału w konsultacjach uczeń lub jego rodzic ma obowiązek wcześniejszej rejestracji swojego uczestnictwa u nauczyciela przez dziennik elektroniczny.
 6. Uczeń może wziąć udział w zajęciach dopiero po potwierdzeniu przez nauczyciela rejestracji.
 7. Nauczyciel może odmówić rejestracji ucznia w przypadku braku miejsc z powodu zbyt dużej ilości chętnych. Taki uczeń jest w pierwszej kolejności zapisywany na kolejną konsultację.
 8. Konsultacje z przedmiotów szkolenie sportowe i wychowanie fizyczne będą odbywały się w formie praktycznej zgodnie z rozporządzeniem z Rady Ministrów z dnia 16.05.2020. Konsultacje będą odbywały się według harmonogramu zajęć treningowych zgodnie z obowiązującym planem treningowym. Osoby , które nie mogą wziąć udziału w zajęciach praktycznych, odbywają konsultację  z nauczycielem prowadzącym w formie online. Podczas zajęć praktycznych obowiązują wszystkie zasady  bezpieczeństwa i higieny zgodne z wytycznymi GIS obowiązujące podczas organizacji zajęć sportowych zawarte w rozporządzeniu .

§ 3

Zasady bezpieczeństwa i higieny.

 1. Nauczyciel, uczeń lub pracownicy wchodząc na teren szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego umieszczonego przy wejściu.
 2. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego, bezpośredniego, przejścia do klasy, w której odbywają się zajęcia
 3. Uczniowie mają zakaz przebywania w grupach oraz obowiązek ciągłego zachowania
  2 metrowej odległości w czasie przebywania na terenie szkoły.
 4. W czasie konsultacji w klasie może przebywać maksymalnie 12 uczniów, pod warunkiem zachowania minimum 1,5 metrowej odległości między uczniami,
  z zachowaniem zasady, że przy jednym stoliku może przebywać jeden uczeń.
  W przypadku braku możliwości zachowania ww. zasad należy zmniejszyć ilość uczniów na konsultacji.
 5. Po wejściu do klasy i zajęciu miejsc nauczyciel ma obowiązek wyjaśnienia uczniom zasad pracy na konsultacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny.
 6. Nauczyciel ma obowiązek 15 minutowego wietrzenia sali lekcyjnej po każdej konsultacji lub minimum raz na godzinę.
 7. Po zakończeniu zajęć uczniowie natychmiast opuszczają budynek szkoły.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny nauczyciel ma prawo przerwać zajęcia i powiadomić o tym fakcie dyrekcję oraz rodziców.

§ 4

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba ubrana w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi
  z uczniem do wyznaczonej sali izolacji i pomaga mu założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje w bezpiecznej odległości i oczekuje z nim do momentu odebrania ucznia przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora o sytuacji.
 4. Nauczyciel przeprowadza pozostałych uczniów do innego, wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 5. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców ucznia o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
 6. O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców.
 7. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń są jak najszybciej dezynfekowane.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.