Uwaga. Informacja w sprawie realizacji nauki zdalnej.Zarządzenie Dyrektora z dnia 23 marca 2020 r, w sprawie nauki zdalnej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

            W związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej, zarządzam prowadzenie od dnia 25 marca nauki zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów w Głogowie.

Organizacja kształcenia:

1. W okresie zawieszenia zajęć nauka zdalna w Szkole prowadzona jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

2. Podstawową platformą komunikacji nauczycieli z uczniem i rodzicem jest dziennik elektroniczny Librus, e-mail, komunikatory elektroniczne. Formę kontaktu nauczyciel może ustalić bezpośrednio z uczniami.

 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek opracować plan nauczania obejmujący realizację podstawy programowej na czas zawieszenia zajęć w Szkole. Plan uwzględnia możliwości i predyspozycje uczniów do samodzielnej pracy.

 

4. Nauczyciele opracowują przedmiotowy system oceniania dostosowany do warunków nauki zdalnej oraz sposób i formę monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy oraz informują o nich uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

 

5. Harmonogram zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

6. Nauczyciele zdają cotygodniowy raport dyrektorowi Szkoły.

 

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

 

8. Nauczyciel monitoruje, którzy uczniowie odbierają wiadomości oraz rozwiązują zadania przez niego wysyłane. W przypadku przedłużającego się braku kontaktu
z uczniem, ma obowiązek przesłać odpowiednią informację do wychowawcy klasy. Wychowawca telefonicznie kontaktuje się z rodzicami ucznia i przekazuje informację
o konieczności nauki zdalnej, a następnie sprawdza realizację obowiązku nauki tego ucznia.

 

9. W dzienniku Librus wpisujemy realizację programu, zgodnie z zamieszczonym tam planem sprzed zawieszenia zajęć, z zastrzeżeniem, że w ramach sprawdzania obecności wpisujemy inną obecność. (io)

 

10. Nauczyciel gromadzi i przechowuje dokumentację z okresu zdalnego nauczania.

 

Harmonogram zajęć zdalnych dla klas V-VIII SP, I-III LO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język polski Matematyka Język polski Matematyka Fizyka
Biologia Historia Język angielski Chemia Język angielski
Język niemiecki Technika WOS Informatyka Geografia
Plastyka Edukacja dla bezpieczeństwa Muzyka Technika  

Zajęcia z Wychowania Fizycznego oraz Szkolenia Sportowego realizowane są wg. osobnego harmonogramu.

Dyrektor

mgr Grzegorz Jandziak

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.