Procedury bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu sprawnościowego do SPCel procedury: Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego do klas Liceum Ogólnokształcącego

Zakres procedury: Określenie zasad bezpiecznego i higienicznego przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego do klas Liceum Ogólnokształcącego i sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19  na terenie placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:

 1. Dyrekcja.
 2. Nauczyciele/Trenerzy.
 3. Uczniowie
 4. Pracownicy obsługi.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia

§ 1

Informacje wstępne

 1. W dniu 22.06.2020 godzina 17.00 zostanie przeprowadzony egzamin sprawnościowy dla kandydatów do klas Szkoły Podstawowej .Procedury przeprowadzenia egzaminu zostały opracowane w oparciu o wytyczne GIS a także zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .
 2.  Z egzaminie sprawnościowym mogą wziąć udział uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed dniem udziału w egzaminie.

§ 2

Organizacja przeprowadzenia egzaminu

Zasady bezpieczeństwa i higieny.

 • W dniu 22.06.2020 do godziny 16.45 uczniowie mają obowiązek stawienia  się na parkingu przy basenie od ulicy Kazimierza Wielkiego w Głogowie.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zasada odstępu min 2 metrów od drugiej osoby.

 • Uczniowie mają obowiązek  potwierdzenia słownego  swojego udziału  w egzaminie w punkcie do tego przygotowanym. Potwierdzenie swojej obecności w punkcie egzaminacyjnym jest potwierdzeniem obowiązku zawartego w &1 pkt.3
 • Punkt egzaminacyjny będzie zlokalizowany na terenie parkingu. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zasada odstępu min 2 metrów od drugiej osoby.
 • Uczniowie zostaną poinformowani   do których szatni mają się udać w celu przygotowania się do egzaminu. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zasada odstępu min 2 metrów od drugiej osoby.
 • Wyznaczeni nauczyciele/trenerzy poinformują uczniów o bezpiecznych zasadach przeprowadzenia egzaminu.
 • Przygotowani do egzaminu uczniowie przemieszczą się na płyty boiska w obecności trenera, w celu rozpoczęcia egzaminu sprawnościowego. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zasada odstępu min 2 metrów od drugiej osoby.
 • Podczas wykonywania prób sprawnościowych nie ma obowiązku noszenia maseczki.
 • Przed wejściem na boisko obowiązuje procedura dezynfekcji rąk.
 • Po każdej wykonanej próbie sprawnościowej obowiązuje procedura dezynfekcji rąk.
 • Organizator egzaminu nie zabezpiecza napojów podczas egzaminu. Uczniowie mają obowiązek posiadania swoich prywatnych butelek z wodą  podczas egzaminu.
 • Na teren miejsca przeprowadzenia egzaminu (klub, boiska) mają wstęp tylko uczniowie, którzy  uczestniczą w egzaminie.

Rodzice lub opiekunowie powinni czekać na uczniów poza terenem klubu .

 1. W egzaminie mogą brać udział tylko uczniowie zdrowi, w których otoczeniu nikt nie przebywa na kwarantannie.
 2. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny nauczyciel/trener ma prawo przerwać egzamin i powiadomić o tym fakcie dyrekcję oraz rodziców.
 3. Po zakończeniu egzaminu uczniowie mają obowiązek  natychmiast opuścić  miejsce przeprowadzania egzaminu.

§ 3

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Dyrektor odpowiedzialny za przeprowadzenie egzaminu  wyznacza miejsca przeprowadzenia egzaminu i zabezpiecza płyn dezynfekujący, przy wejściu na wyznaczony obiekt.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba ubrana w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi
  z uczniem do wyznaczonej sali izolacji i pomaga mu założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje w bezpiecznej odległości i oczekuje z nim do momentu odebrania ucznia przez rodziców.
 3. Nauczyciel/trener niezwłocznie zawiadamia dyrektora o sytuacji.
 4. Nauczyciel/trener przeprowadza pozostałych uczniów mających kontakt z uczniem do bezpiecznego miejsca. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców ucznia o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
 5. O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.